• Cơ Khí 1
  • Cơ Khí 2
  • Cơ Khí 3
  • Cơ Khí 4
  • Cơ Khí 5

Giới Thiệu

M.D.K được thành lộp từ nám 1989. vởi 10 nhân viên, sán phẩm ban đáu là các loại vỏ: Ampli, Karaoke, AC Regulator, Booster Antenna . Đến nám 1992 do chính sách mở cửa của chính phủ, nhiẻu nước đáu tư vào Việt Nam vã bát đáu xây dựng các tòa nhà cao tỏng,